(Menu) Navigation (Menu) Navigation

Chào mừng đến với Hệ thống lấy ý kiến trực tuyến học viên cao học của Trường Đại học Cần Thơ.

Mời các bạn đăng nhập vào hệ thống (bấm nút Đăng nhập ở gốc trên - bên phải màn hình) để cho ý kiến về việc giảng dạy học phần, về chương trình đào tạo.

Mọi ý kiến đóng góp về chức năng của phần mềm, xin gởi mail về Trung Tâm Điện Tử & Tin Học của Trường Đại học Cần Thơ theo địa chỉ eic@cit.ctu.edu.vn.


Hướng dẫn sử dụng:

1. Học viên cao học truy cập đến địa chỉ phần mềm: oss.ctu.edu.vn/web/sdh

2. Học viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản riêng của mình (Tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý đào tạo)

3. Chọn các loại khảo sát cần cho ý kiến:

  • Nếu bạn có đăng ký học phần trong học kỳ hãy chọn chức năng: Hoạt động giảng dạy các lớp học phần
  • Nếu bạn đã đăng ký xét tốt nghiệp hãy chọn chức năng: Chương trình đào tạo

4. Thực hiện cho ý kiến:

4.1 Đối với chức năng Hoạt động giảng dạy các lớp học phần

  • Học viên kiểm tra xem có đủ các học phần đã đăng ký trong danh sách cần cho ý kiến
  • Học viên tiến hành cho ý kiến các học phần đến khi đạt trạng thái hoàn thành đánh giá

4.1 Đối với chức năng Chương trình đào tạo

  • Học viên tiến hành cho ý kiến đánh giá về chương trình đào tạo của ngành mình đã đăng ký xét tốt nghiệp
  • Học viên nhập thông tin liên hệ của bản thân sau khi ra trường

5. Học viên logout ra khỏi hệ thống.